Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

La industria maquieira de exportacion mexicana hai 40 anos

Résumé : Este artigo intenta facer un balance das formas de integración rexionais da industria maquieira mexicana. A industria maquieira de exportación que se desenvolve inicialmente na fronteira cos Estados Unidos coñeceu, grazas á evolución do sistema xurídico, unha difusión en todo o país. A partir da zona franca de exportación industrial fronteiriza, situada sobre un territorio limitado circunscrito (26 km cara ao interior e 3.000 km de fronteira), pasouse á creación de puntos francos en todo o país. Estes puntos beneficiáronse das mesmas condicións fiscais que aquelas que se aplicaban na fronteira de México. Así e todo, parece que o desenvolvemento, a integración no tecido local, a evolución das condicións de traballo, as relacións profesionais, a integración técnica e tecnolóxica, a captación da man de obra, a constitución do mercado de traballo e as cualificacións non se desenvolveron da mesma forma.
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00007369
Contributor : Delphine Mercier <>
Submitted on : Thursday, December 22, 2005 - 11:13:57 AM
Last modification on : Thursday, September 24, 2020 - 3:08:02 PM
Long-term archiving on: : Saturday, April 3, 2010 - 7:40:12 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00007369, version 1

Collections

Citation

Delphine Mercier. La industria maquieira de exportacion mexicana hai 40 anos. Revista Galega de Economía, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, 14 (1-2), pp.223-240. ⟨halshs-00007369⟩

Share

Metrics

Record views

281

Files downloads

401